Jak zhubla moje peněženka

 

Kompletní pravidla soutěže

 

I. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

 

 1. Soutěž s názvem „Jak zhubla Vaše peněženka“ (dále jen „soutěž“) organizuje, pořádá a spravuje společnost Smart Marketing Solutions, s.r.o., se sídlem Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČ: 02611155, DIČ: CZ02611155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221467 (dále jako „pořadatel“).

 2. Soutěž není žádným způsobem sponzorována ani spravována společností Facebook.

 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

 

 1. Soutěž probíhá v termínu 1. - 15. října 2015.

 2. Soutěž probíhá na sociální síti na adrese https://www.facebook.com/MobilePocket.

 

III. MÍSTO KONÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI

 

 1. Soutěž je určena všem uživatelům a příznivcům aplikace mobile-pocket.

 2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

 3. Podmínkou účasti je registrace soutěžícího na sociální síti Facebook.com a potvrzení souhlasu s kompletními pravidly soutěže a členství ve fanklubu facebookového profilu služby mobile-pocket.

 4. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu ke všem realizátorům soutěže, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudoudo soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 6. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

 

IV. MECHANISMUS SOUTĚŽE

 

 1. Soutěžící umístí na svůj profil fotografii vztahující se k soutěžnímu tématu „Jak zhubla Vaše peněženka“. K fotografii zkopíruje následující text, který obsahuje označení stránky mobile-pocket a hashtag:
   

  ★ SOUTĚŽ s mobile-pocketem o ceny v hodnotě 6000 Kč ★

  Chceš se za jednu fotku podívat po Evropě? ☼

  Stačí, když:

  1) vyfotíš, o kolik věrnostních karet odlehčil mobile-pocket Tvoji peněženku,

  2) do popisu napíšeš #mobilepocketsoutez a přidáš fotku na svoji zeď,

  3) dáš lajk stránce @mobile-pocket.

  Sbírej lajky a vyhraj od @Eurolines CZ 2 zpáteční jízdenky do Berlína, Vídně, Bratislavy, Budapešti nebo Mnichova a nebo 2 celodenní vstupenky do @AquaDream – Centrum vodní zábavy!

  Vyhrávají 3 fotky s největším počtem lajků a 3, které vybere porota mobile-pocket. Soutěž končí 15.10.2015 o půlnoci.

  Více informací nalezneš zde:

  http://bit.ly/mobilepocket_soutezpravidla

   

 2. Do facebookové zprávy poté uvede svou e-mailovou adresu, na kterou ho pořadatel může kontaktovat v případě výhry. Komunikace se soutěžícími tedy probíhá i prostřednictvím e-mailu.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny příspěvky:
  •    které jsou duplicitní;
  •    jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý, urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahující do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a / nebo který je v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky;
  •    u nichž bude zjištěno porušení duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob, nebo jež mohou vést k nekalému soutěžnímu jednání;
  •    které obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
  •    které by mohly jakýmkoli jiným způsobem poškodit dobré jméno pořadatele;
  •    které mají obsah, jež by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby (zejména pokud zobrazuje obchodní označení jiné osoby než pořadatele);
  •    jejichž obsah dle uvážení pořadatele neodpovídá tematickému zadání soutěže uvedenému v těchto pravidlech soutěže.

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyřadit ze soutěže každého, kdo porušil pravidla nebo jakýmkoliv způsobem porušil zákon.

 5. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří podali nepravdivé údaje o sobě či ostatních osobách nebo se jakýmkoliv způsobem podíleli na falšování soutěže.

 

V. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A CENY

 1. Do finále postoupí 3 fotografie, které budou mít nejvíce označení „To se mi líbí“ a další 3 fotografie, které vybere nezávislá porota složená ze 3 členů týmu mobile-pocket (dále jen „porota“).

 2. Porota je oprávněna dle svého uvážení vybrat ze 6 finálových fotografií jednu vítěznou. Hodnoticím kritériem pro vyhlášení hlavního výherce není počet „To se mi líbí“, ale kreativita, styl a zapůsobení na porotu.

 3. V soutěži zvítězí soutěžící, který v termínu umístil svou fotografii, kterou následně porota vyhodnotila jako nejlepší.

 4. Vyhlášení výherce proběhne po ukončení soutěže, nejpozději do 30. 10. 2015.

 5. Pořadatel kontaktuje výherce prostřednictvím jím zadaného e-mailu, kterým se do soutěže přihlásil. Ceny budou předány v sídle pořadatele nebo zaslány poštou na adresu výherce, a to do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

 6. Výsledky soutěže pořadatel uveřejní také na facebookovém profilu mobile-pocket a na http://www.smsolutions.cz/#!pravidla-soutezefb/cnf 7

 7. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučeno. Výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

 8. Výhra je nepřenosná.

 9. Hlavní partner soutěže, Eurolines - TOURING BOHEMIA, s. r. o., se sídlem Golčova 486, 148 00 Praha 4,IČ 45791503, věnuje ceny pro první 3 výherce: pro každého výherce 2x obousměrná jízdenka (výběrz destinací: Berlín, Vídeň, Bratislava, Budapešť, Mnichov). Výhra je platná pro cesty uskutečněné do 31. 3. 2016, kromě 15. 12. 2015 – 15. 1. 2016 - v tomto období volné jízdenky nebudou poskytovány.

 10. Další partner soutěže, Aquamanie.cz - Pavel Hofrichter, Rain Studio, se sídlem Štěrboholská 6, 100 00 Praha 10, IČ 66900760, věnuje ceny pro další 3 finalisty. Výhrou je 2x volná vstupenka do Aquadream Barrandov pro každého ze 3 dalších oceněných. Vstupenky je možné využít do 31. 12. 2015.

 

VI. ODPOVĚDNOST POŘADATELE ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zkrácení, zrušení či úpravy jejích pravidel, či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na facebookovém profilu mobile-pocket. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

 2. Účastí v soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže prostřednictvím e-mailu. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.

 3. Zveřejněním soutěžní fotografie soutěžící souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží může být uvedeno jeho jméno na facebookovém profilu mobile-pocket nebo webové stránce http://www.smsolutions.cz/#!pravidla-soutezefb/cnf7.

 4. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, nikoliv sociální síti Facebook.

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost za:
  a) případnou ztrátu dat spojenou s touto soutěží,
  b) za špatné či neúplné vyplnění údajů při zapojení do soutěže,
  c) poruchu na síti, hardware nebo software, která by způsobila ztrátu získaných údajů.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.

 2. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

 3. Tato podrobná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžní webové stránce pořadatele a zároveň uložena v elektronické formě na adrese http://www.smsolutions.cz/#!pravidla-soutezefb/cnf7.

 

Praha 30. 9. 2015

Partneři soutěže

 

Seznam výherců

 

Děkujeme všem zúčastněným, kteří sebrali odvahu kreativně využít své klubové karty k tvorbě jedinečných děl.

 

Po dvou zpátečních jízdenkách od Eurolines CZ do vybraných destinacích získávají:
🏆 Lucie Adamcová Procházková
🏆 Šárka Zajíčková
🏆 Jana Sobotková

 

Po 2 celodenních vstupenkách do AQUADREAM - Centrum vodní zábavy vyhráli:
🏆 Markéta Koblížková
🏆 Janča Tokolyová
🏆 Lucie Böhmová

 

Gratulujeme!