Cookies

Používání cookies

V této souvislosti používáme termín “cookies” pro cookies a další podobné technologie, o nichž musejí být uživatelé informováni v souladu s evropskou směrnicí o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v elektronických komunikacích.

 

1. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory vytvořené webovou stránkou během Vaší návštěvy. Pomáhají poznat interakci návštěvníků stránek s jejich obsahem, zpříjemňují prohlížení a nepřetržitě zlepšují vlastnosti webu. Informace jsou uchovávány i při přepnutí na jinou stránku s cílem analyzovat používání webových stránek.

 

Cookies jsou bezpečné

Cookies mohou ukládat pouze informace poskytnuté prohlížečem: informace zadané uživatelem nebo informace dostupné na internetových stránkách.

Cookies nemohou spouštět kódy a nelze je zneužít pro přístup k Vašemu počítači. V případě, že informace uložená v cookies je šifrována, může ji přečíst pouze poskytovatel.

 

Typy cookies souborů

Existují dva různé typy cookies souborů – dočasné a trvalé. Jsou používány k různým účelům
a ukládají odlišné informace.

Cookies používané dočasně v průběhu aktuální relace jsou smazány automaticky zavřením prohlížeče. Po opuštění webové stránky se žádné informace neukládají.

Trvalé cookies ukládají informace mezi dvěma návštěvami webových stránek. Rozpoznají vracejícího se návštěvníka. Životnost trvalého cookies určuje jeho tvůrce, může se pohybovat od několika minut až do několika let.

 

2. K čemu cookies NEPOUŽÍVÁME?

  • shromažďování osobních údajů

  • přenášení osobních údajů třetím stranám

  • ukládání důvěrných informací

 

3. K čemu soubory cookies využíváme?

Cookies používáme ke zjištění počtu uživatelů našich webových stránek, času na nich stráveného
a k měření jejich oblíbenosti. Přijímáme také anonymní informace o tom, odkud se uživatelé na naše stránky dostali a zda tu již někdy předtím byli.

Využíváme k tomu Google Analytics – službu poskytovanou společností Google Inc. Vygenerované informace týkající se používání těchto webových stránek jsou obvykle přeneseny a uloženy na server Google v USA.

Shromažďování a zpracování těchto údajů společností Google lze zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

4. Jak vyjádřím svůj souhlas?

Pokud povolíte cookies v nastavení svého webového prohlížeče a setrváte na našich webových stránkách, vyjadřujete tím svůj souhlas s použitím cookies. Nastavená cookies můžete odebrat nebo zakázat podle níže uvedeného postupu. V tom případě se nebudou ukládat žádné informace, nebudou však poskytovány očekávané funkcionality.

 

5. Jak lze cookies soubory zobrazit?

Cookies jsou obyčejné textové soubory, je tedy možné je zobrazit ve většině textových editorů.

Níže uvádíme seznam odkazů pro zobrazení cookies souborů v různých prohlížečích. Pokud používáte jiný prohlížeč, přečtěte si prosím o nastavení cookies přímo v něm. Pro mobilní telefon získáte další informace v návodu k telefonu.

 

Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8 – 11
http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

6. Jak lze cookies soubory zakázat a smazat?

Ve všech webových prohlížečích můžete omezit nebo zakázat cookies změnou nastavení. Všechny cookies uložené v počítači můžete zobrazit a smazat jednotlivě nebo všechny najednou. Vezměte prosím na vědomí, že je třeba upravit nastavení samostatně pro jednotlivé prohlížeče a počítače, které používáte. Pokyny najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

Informace o používání cookies v prohlížečích mobilních telefonů a způsoby jejich smazání a zakázání naleznete v příručce k Vašemu mobilnímu telefonu.

Berte prosím v úvahu, že nemůžeme zaručit řádné fungování našich webových stránek, pokud jste cookies soubory na svém počítači zakázali. Některé funkce této webové stránky nemusejí být dostupné a určité části nebude možné zobrazit.

 

 

Cookie policy

In this policy, we use the term “cookies” for cookies and other similar technologies, about which users must be informed according to the EU Directive on the processing of personal data and the protection of privacy in electronic communications.

 

1. WHAT IS A COOKIE?

Cookies are small text files created by a website during a visit. They are used to learn more about the interaction of visitors with website content, to increase user friendliness and thereby improve the site continuously. Information is retained even when switching to a different page in order to analyse the website-usage.

Cookies are secure

Cookies can only store information supplied by the browser: information that has been entered into the browser by the user or that is available on the website.

Cookies cannot execute codes and cannot be used to access your computer. If the information stored in the cookie is encrypted, it only can be read by the provider.

Types of cookies

There are two different types of cookies: session cookies and persistent cookies. They are used for different purposes and store different information.

Session cookies store information that is used during the current browsing session. These cookies are automatically deleted when the browser is closed. After leaving the website, no information remains.

Persistent cookies store information in between two website visits. With this information, one will be recognized as a returning visitor on the next visit. The lifetime of a persistent cookie will be determined by the creator of the cookie and can range from a few minutes up to several years.

 

2. WHAT WE DO NOT USE COOKIES FOR?

  • collect personal data

  • transfer personal data to third parties

  • collect confidential information

 

3. HOW DO WE USE COOKIES?

We use cookies to count how many users have accessed our website, how long they have stayed on our website and which pages they liked most. We also receive anonymous information about how users got to our site and whether they had ever been here before.

For this we use Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. The generated information concerning the usage of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored there.

The collection and processing of this data by Google can be prevented by downloading and installing the browser plugin which is available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

4. HOW TO GIVE MY CONSENT?

Once you have approved cookies in the settings of your web browser and you continue to use our website, this means you agree to our usage of cookies. You can remove or disallow cookies set by our site. How it works, you will learn below. In this case, no information is stored. However, by not using our cookies, our site may not provide the expected functionality.

 

5. HOW CAN COOKIES BE DISPLAYED?

Since cookies are ordinary text files, they can be viewed with most text editors. It can be opened by clicking on it.

Below is a list of links for displaying cookies in different browsers. If you use another browser, please read its cookie information. If you use a mobile phone, please find more information in the manual of the phone.

 

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Internet Explorer 8-11
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies

 

6. HOW CAN COOKIES BE DISALLOWED AND DELETED?

Within all web browsers, you can restrict or disable cookies by adjusting the settings or options of the browser. You can also display all cookies stored on your computer and delete them individually or all at once. Please note that you need to adjust the settings for each browser and computer you are using separately. For instructions see the help menu of your browser.

For information about the usage of cookies in the browsers of mobile phones and ways to disallow or delete them, please refer to the manual of your mobile phone.

Please remember that we cannot guarantee the proper working of our website if you disallow cookies on your computer. Some features of this website might be disabled and certain pages might be invisible.